Regulamin

regulamin witryny sporteuro.pl

SŁOWNIK POJĘĆ

Serwis – serwis internetowy zlokalizowany pod adresem Sporteuro.pl

Regulamin – poniższy dokument normujący zasady i warunki korzystania z Serwisu

Właściciele Serwisu – administratorzy i inne osoby odpowiadające za funkcjonalność Serwisu

Autor – twórca artykułu, będący jego autorem, bądź posiadający prawa autorskie do danego tekstu

Polityka Prywatności – zawarty w osobnym dokumencie zbiór zasad odnoszących się do zarządzania danymi osobowymi w Serwisie

Właściciele Stron – właściciele stron www innych niż strona Serwisu

Użytkownik – osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z zasobów Serwisu

Link informacyjny – hiperłącze kierujące do niekomercyjnej informacyjnej strony internetowej, zawierającej jedynie treści informacyjne, poglądowe

Link komercyjny – hiperłącze kierujące do strony lub podstrony, na której umieszczona jest oferta dowolnego produktu wraz z ceną, cennikiem lub formularzem zakupowym

Link zwykły – hiperłącze nie będące linkiem komercyjnym ani informacyjnym, prowadzące do niekomercyjnej części strony autora.

Link partnerski – hiperłącze służące jako identyfikator w programach partnerskich

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.

2. Każda osoba może, bez żadnych zobowiązań, przeglądać zasoby serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w Serwisie (na przykład: kopiowanie artykułów, rejestracja w Serwisie jako Autor) staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. W przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu.

3. Autorzy mają prawo umieszczać w Serwisie tylko artykuły, do których posiadają prawa autorskie.

4. Autorzy biorą na siebie odpowiedzialność zarówno za treść jak i za grafikę zamieszczoną w ich artykułach.

5. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron www.

§ 2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SERWISU

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest umieszczanie artykułów przez Autorów i ich przedruk przez Właścicieli Stron.

2. Użytkownicy mogą korzystać z zasobów Serwisu na zasadach licencji Creative Common, co oznacza, że mogą oni kopiować artykuły zamieszczone przez Autorów i umieszczać je w swoich serwisach i innych swoich publikacjach elektronicznych w niezmienionej formie tj. łącznie z wszystkimi linkami i podpisami

3. Korzystanie z zasobów serwisu w innych mediach niż elektroniczne wymaga odrębnej zgody serwisu.

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU

A. PUBLIKOWANE TREŚCI

1. Zgłaszając artykuł do publikacji Autor oświadcza, że posiada do niego prawa autorskie. Artykuły, co do których zachodzi podejrzenie, że Autor nie ma do nich praw autorskich nie będą publikowane.

2. Nie publikujemy artykułów zawierających treści rasistowskie, pornograficzne, nazistowskie, fanatyczne, terrorystyczne, hakerskie, obraźliwe, wulgarne.

3. Artykuły nie mogą być informacją prasową, ogłoszeniem, reklamą usług i produktów.

4. Umieszczanie reklam – w postaci nazw marek produktów, adresów stron www i nazw firm – jest  niedozwolone zarówno w treści artykułów jak i w nazwie Profilu Osobistego. Nazwa Profilu Osobistego może przyjmować jedynie formę imienia i nazwiska Autora lub jego pseudonimu.

4a. Natomiast zezwala się umieszczanie nazw marek ogólnie znanych, umieszczanych w celach informacyjnych, porównawczych.

5. Autorzy mogą zamieszczać w serwisie artykuły wraz z linkami zwykłymi lub informacyjnymi. Nie mogą to być jednak linki komercyjne.

6. Krótkie treści reklamowe, nazwę firmy lub jej dane oraz dowolne hiperłącza można umieszczać w informacji o autorze.

7. Najchętniej publikowane są artykuły zawierające ciekawe informacje, praktyczne rozwiązania problemów, unikalną wiedzę, wskazówki, analizy, raporty, studium przypadku, opinie, komentarze, relacje itp.

8. Za jakość przesłanego tekstu (merytoryczną i językową) odpowiada Autor. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do nanoszenia drobnych zmian i dokonywania korekty.

9. Nie będą publikowane artykuły słabe merytorycznie, z dużą ilością błędów, zawierające zbyt dużą liczbę linków.

10. Hiperłączy nie można umieszczać we wstępie. W treści artykułu można umieścić dwa różne linki, pod warunkiem, że nie będą to linki komercyjne ani partnerskie. W treści artykułu dozwolone jest umieszczanie linków zwykłych i informacyjnych. W informacji o autorze można umieścić maksymalnie dwa dowolne hiperłącza.

11. Artykuły nie mogą być krótsze niż 1500 znaków ani dłuższe niż 50000 znaków. Maksymalna długość informacji o autorze to 350 znaków.

12. Zarówno tytuł artykułu, a także wszelkie hiperłącza powinny być tematycznie powiązane z treścią artykułu.

13. Informacja o autorze umieszczana jest po interlinii w treści artykułu i może zawierać maksymalnie dwa łącza oraz składać się z maksymalnie 350 znaków.

14. Dozwolone jest umieszczanie zdjęć lub grafik ilustrujących artykuł.  Pojedyncze zdjęcie lub grafika nie może przekraczać rozmiaru 250 KB i nie może przedstawiać niedozwolonych treści. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zdjęć będących reklamą oraz przedstawiających lub sugerujących niedozwolone treści, w szczególności rasistowskie, pornograficzne, nazistowskie, fanatyczne, terrorystyczne, hakerskie, obraźliwe, wulgarne.

15. Autor może w każdej chwili edytować swój opublikowany artykuł, jednak zostanie on poddany ponownej moderacji, zgodnie z regulaminem i polityką jakości obowiązującymi w chwili edycji tekstu.

B. PUBLIKACJA TREŚCI POCHODZĄCYCH Z SERWISU

1. Właściciele Stron mają prawo kopiować i umieszczać artykuły z Serwisu na swoich stronach i w swoich publikacjach elektronicznych, a w szczególności w czasopismach elektronicznych (ezinach, newsletterach, biuletynach, magazynach i gazetkach rozsyłanych jako email) oraz w ebookach pod warunkiem zachowania zasad licencji Creative Common oraz umieszczenia pod artykułami aktywnego linku do Serwisu.

2. Właścicielom Stron zabrania się dokonywania modyfikacji w pobranych artykułach, a w szczególności dopisywania własnych komentarzy, bez ich wyraźnego oddzielenia. Zezwala się jedynie na korektę ewentualnych błędów językowych.

3. Zabrania się tworzenia ebooków, ezinów, skryptów wykorzystujących artykuły z Sporteuro.pl w ilości większej niż 3 artykuły na jedno takie wydanie. Wykorzystanie większej liczby artykułów wymaga odrębnej zgody Właścicieli Serwisu.

4. Publikacja treści zaczerpniętych z Serwisu w formie drukowanej wymaga odrębnej zgody Właścicieli Serwisu.

5. Właściciele Stron mają obowiązek zadbania o formatowanie artykułu identyczne z tym, jakie jest na stronach Serwisu, a w szczególności o umieszczenie aktywnych hiperłączy.

6. Użycie znaku graficznego Sporteuro.pl wymaga odrębnej zgody.

C.  KOMENTOWANIE

1. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo komentowania artykułów w nim publikowanych.

2. Komentarze nie mogą zawierać treści rasistowskich, pornograficznych, nazistowskich, fanatycznych, terrorystycznych, hakerskich, obraźliwych ani wulgarnych.

3. Komentarze nie mogą zawierać treści promocyjnych ani reklamowych, w tym także nazw produktów i firm oraz adresów stron internetowych.

4. Komentarze naruszające postanowienia Regulaminu mogą zostać usunięte.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Właściciele Serwisu nie odpowiadają za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Autorów, a w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

2. Właściciele Serwisu dołożą wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Właściciele Serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

3. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do Właścicieli Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (np. sekcja FAQ), udzielanymi poradami, opiniami o Serwisie i innych, co do których uznają, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

4. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do usunięcia w uzasadnionych przypadkach artykułu, komentarza lub konta Użytkownika bez podawania przyczyny.

5. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Właścicieli Serwisu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.

6. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.